Search form

Mátio 22:7

7Mfɔ wu abhɔ́ŋ bɛyǎ bɛběntɨ. Ató batɛmɛ́ nɛnu bhi bárɔ́k báwáy bǒbhɔ, básɔ́ŋ ɛtɔk ɛyap.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index