Search form

Mátio 23

Sɔt ká mpok nɛ batɔŋ ɛbhé Mandɛm nɛ bǒnkwɔ Fárisi

(Mk 12.38-39; Lk 11.43, 46, 20.45-46)

1Ɛ́bhɨ́kɨ́ tat, Yesu abho bɛghati bakoŋo bhi nɛ bɛyǎ bo abhɛn bachi ɛbhak ɛ́mɔt nɛ yi bɛ, 2“Batɔŋ-ɛbhé Mandɛm nɛ bǒnkwɔ Fárisi kɛ bábhɔ́ŋɔ́ bɛtaŋ bɛghati bho mbɔ̌ŋ mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛ́chí amɛm bɛkáti ɛbhɛn Moses asɨ́ŋɨ́. 3Bǎbhɔŋ yɛ bɛkoŋo chi mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɔ bárɛ̀m, bǎkɛ́ kʉ mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɔ́ bákʉ̀. Nchí rɛm nɔ mbɔnyunɛ bɔ́ babhɔŋ bápú kʉ mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɔ́ bághàti bho wáwák. 4Bábày bho mɛnwɔ́ptí batu anti bɛ mámpɔ́kɔ́, ndǔ bɛyǎ bɛbhé ɛbhɛn bɔ báfyɛ̀, kɛ bɔ́ babhɔŋ bápú kwak bo mámbʉ́rɛ́ bɛbhé bhɔ yɛ̌ mandú. 5Bákʉ̀ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛyap chi ndu bɛtɔŋ mmʉɛt. Ɛnyɨŋ ɛ́mɔt ɛchi bɛ, yɛ̌ntɨkɨ mmu wap ǎsɔt Ɛyɔŋ Mandɛm ansɨ́ŋ amfyɛ amɛm bɔ̌mɛnyɨŋ mbɔ nchóŋ ambat nɛfó purɛ́ɛ́, angwɔ́t ɛ́chák ndǔ ɛrɛbháwɔ, kɛ́mbyáká bɛjɛnjɛ̌mɛ́ ndɛn ɛyap nkwɔ bɛ́sàpti mɛ́ncha ɛnyu bɛ́bhɔ́ŋɔ́ bɛbhak. 6Bákɔŋ nkwɔ́ bɛ́chɔkɔ ndǔ bɛbhaká kɛnókó amɛm bɛkɛrɛ́ nɛnɨkɨ́mʉɛt nɛ ndǔ bɛpa. 7Bákɔŋ nkwɔ bɛ bo mánkaka nɔ́kɔ́ bhɔ nɛfísiɛ nɛ kɛnókó. Nɛ bákɔŋ bɛ bo mambɨŋɨ nɔkɔ bhɔ bɛ, ‘Ntɔŋ’. + 8Yɛ̌ mmu ywɛka ákɛ́ ka mámbɨ́ŋɨ́ yi bɛ, ‘Ntɔŋ! Bǎbhɔŋ chi ntɔŋ amɔt, nɛ be mankɛm bǎchi chi batɨ bǒnkwɔ.’ 9Nɛ bǎkɛ́ bhɨŋɨ ntɨ mǔnkwɔ bɛ, ‘Ɛta mbɔnyunɛ bǎbhɔŋ chí chi amɔt, yí mmú áchí amfay.’ 10Nɛ mmu ywɛka ákɛ́ ka batɨ mámbɨ́ŋɨ́ yi bɛ, ‘Ntɔŋ’ + mbɔnyunɛ bǎbhɔŋ chi amɔt, Mpɛmɛ Mandɛm afyɛ́ nyaka bariɛp bɛ ǎtò. 11Mmu anɛ áchá báchák abhɔŋ bɛbhak mǔbɛtok ywɛka. 12Yɛ̌ agha anɛ áyòŋ mmʉɛt, Mandɛm ǎsɛpti yi amɨk, nɛ yɛ̌ agha anɛ ásɛ̀pti mmʉɛt amɨk, Mandɛm ǎkosi yi amfay.”

Bɛtábhá batɔŋ ɛbhé Moses nɛ ɛbhɛn bǒnkwɔ Fárisi

(Mk 12.40; Lk 11.39-42, 44, 52, 20.47)

13Yesu abho yɛ bɛrɛm ntá batɔŋ ɛbhé Moses nɛ bǒnkwɔ Fárisi bɛ, “Bě batɔŋ ɛbhé Moses, nɛ be bǒnkwɔ Fárisi, bo bɛtábhá! Chɔŋ ɛ́mbɛp ntá yɛka ɛncha mbɔnyunɛ bǎchyɛ̀t bo mbǐnywɔp bɛ bákɛ́ rɔ Mandɛm ambak Mfɔ wap. Bě babhɔŋ bǎpú ka Mandɛm ambak Mfɔ ywɛká, nɛ bǎchyɛ̀t mbi ntá abhɛn bákway bɛyaŋ bɛchwe arɛ! 14[Bě batɔŋ ɛbhé Moses, nɛ be bǒnkwɔ Fárisi, bǒ bɛtábhá! Chɔŋ ɛ́mbɛ́p ntá yɛka ɛncha. Bǎsɔt bɛkɛt mánkwɛ́sɛ́, mǎnkʉ nɔkɔ bɛrɔ́rí nɛnɨkɨ́mʉɛt, bɛrwɔ bho bɛ bǎchi bɛsayri bo Mandɛm. Ɛ̌ti yɔ, chɔŋ ntɛ́msí yɛka ancha anɛ bo bachak.] 15Bě batɔŋ ɛbhé Moses, nɛ be bǒnkwɔ Fárisi, bǒ bɛtábhá! Chɔŋ ɛ́mbɛ́p ntá yɛka ɛncha. Bǎkway bɛkɔ mǎnkɨŋɨ bɔmanyu mǎndɔk mbaŋ nɛ mbaŋ mɛ́nú bɛyaŋ yɛ̌ chí mmu amɔt bɛ ámbák mǔnkwɔ ywɛka. Kɛ mpok yi ayibhiri arɔbhɛ mbɔ bhe, nkúbhɛ́ bé kɛ̌ bǎkʉ yi ámbɛ́p ancha be babhɔŋ ndɔŋ ɛpay, ambak mmǔ anɛ árɔ̀ŋ ndǔ nɛpǐngo.

16“Bě manɛ́mámɨk abhɛn bǎyà bho mbi, chɔŋ ɛ́mbɛ́p ntá yɛka ɛncha! Bě bǎrɛ̀m bɛ, ‘Mbák mmu ámfyɛ́ bariɛp nɛ Mandɛm bɛkʉ ɛnyɨŋ, anjɨkɨ ndǔ nnyɛ́n ɛkɛrákap Mandɛm bɛtɔŋ bɛ yi abhɔŋ bɛkʉ ɛnyɨŋ ɛyɔ, kɛ yi kɛkʉ yɔ, yɛ̌ ɛsɔŋɔri ɛpu bhak.’ Nɛ bɛ, ‘Mbák mmu ánjɨ́kɨ́ ambɨŋɨ bɛrɨ́tí mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛchi amɛm ɛkɛrákap Mandɛm, abhɔŋ bɛ́bhʉrɛ bariɛp ami.’ 17Bě bɛchɨŋtǐ manɛ́mámɨk! Ɛkɛrákap Mandɛm kɛ̌ ɛ́chá mɛnyɨŋ gol, kɛ mɛnyɨŋ gol kɛ bɛcha ɛkɛrákap ɛnɛ ɛkʉ́ mɛnyɨŋ gol mɛ́mbak nyáŋá? 18Nɛ bǎrɛ̀m bɛ mbák mmu ámfyɛ́ bariɛp nɛ Mandɛm bɛkʉ ɛnyɨŋ, anjɨkɨ ambɨŋɨ nnyɛ́n ɛ́fɛ́mɛ́ akap Mandɛm bɛtɔŋ bɛ abhɔŋ bɛkʉ ɛnyɨŋ ɛyɔ kɛ yi kɛkʉ yɔ, yɛ̌ ɛsɔŋɔri ɛ́pú bhak. Bǎrɛm nkwɔ́ bɛ Mbák mmu ánjɨ́kɨ́ ndǔ nnyɛ́n mɛnyɨŋ ɛbhɛn bábhʉ́rɛ́ ndǔ ɛ́fɛ́mɛ́ bɛchyɛ akap ntá Mandɛm, abhɔŋ bɛ́bhʉrɛ bariɛp ami. 19Bě manɛ́mámɨk! Bɛsí Mandɛm, ɛ́fɛ́mɛ́ akap Mandɛm kɛ̌ ɛcha mɛnyɨŋ ɛbhɛn bábhʉrɛ arɛ́ ndu bɛchyɛ akap, kɛ mɛnyɨŋ ɛbhɔ kɛ bɛcha ɛ́fɛ́mɛ́ akap Mandɛm? Pú ɛ́fɛ́mɛ́ yɔ kɛ̌ ɛ́kʉ̀ ɛnyɨŋ ɛnɛ bábhʉ́rɛ́ arɛ ɛmbak nyáŋá? 20Ndu ɛ́chí nɔ́, mmu anɛ árɛ̀m ndak, anjɨkɨ ambɨŋɨ nnyɛ́n ɛ́fɛ́mɛ́ akap Mandɛm, abhɔŋ bɛrɨŋɨ bɛ, ayɨ́kɨ́ nɔ nkwɔ ndǔ nnyɛ́n yɛ̌ntɨkɨ akap anɛ achi ndǔ ɛ́fɛ́mɛ́ yɔ. 21Nɛ mmu anɛ árɛ̀m ɛnyɨŋ, anjɨkɨ ambɨŋɨ nnyɛ́n ɛkɛrákap Mandɛm, abhɔŋ bɛrɨŋɨ bɛ, ayɨ́kɨ́ nɔ́ nkwɔ chi ndǔ nnyɛ́n Mandɛm mmu achi amɛm ɛkɛrákap, 22nɛ mmu anɛ árɛ̀m ɛnyɨŋ anjɨkɨ, ambɨŋɨ mfay, abhɔŋ bɛrɨŋɨ bɛ ǎyɨkɨ nɔ chi ɛnɔkɔ́ kɛfɔ Mandɛm nɛ Mandɛm mmu áchɔ̀kɔ arɛ.”

23Yesu arɔk ambɨ bɛrɛm bɛ, “Bě batɔŋ ɛbhé Moses, nɛ bě bǒnkwɔ Fárisi, bǒ bɛtábhá, chɔŋ ɛ́mbɛ́p ntá yɛka ɛncha! Bǎsɔt ndu bɛ́rɨ amɔt ndǔ baru byo mǎnchyɛ ntá Mandɛm, mǎnkʉ ɛnyumɔt nɛ mbwɔ́t achak, kɛ bǎpú fyɛ́ ntí bɛbhak chak nɛ bo mankɛm, bǎpú fyɛ́ ntí bɛghɔ bho ntínso, nɛ bǎpú fyɛ́ ntí bɛbhak tɛtɛp nɛ bo mankɛm. Ɛ́rɨ bɛkʉ mɛnyɨŋ ɛbhɛn ɛcha bɛkɔrɛ mɛnyɨŋ baru byo, mǎnchyɛ ndu amɔt ntá Mandɛm. Ɛ́rɨ nyaka bɛ mǎnkóŋó ɛbhé ɛnɛ bɛkɔrɛ mɛnyɨŋ ndǔ baru byo mǎnchyɛ ndu amɔt ntá Mandɛm, kɛ bǎbhɨkɨ bhɔŋ nyaka bɛghɔkɔntɨk bɛbhé bɛ́chák. 24Bě manɛ́mámɨk abhɛn bǎyà bho mbi, bǎsɔt mpok bɛ́fɛ́rɛ yɛ̌ntɨkɨ mɔ́nya anɛ áchí amɛm ɛnyɨŋ ɛnɛ mǎnyú, kɛ mpɔŋɔ baso mǎmɛnɛmɛ́n ham.

25“Bě batɔŋ ɛbhé Moses, nɛ be bǒnkwɔ Fárisi, bǒ bɛtábhá, chɔŋ ɛ́mbɛp ntá yɛka ɛncha! Chɔŋ ɛ́mbɛp ntá yɛka ɛncha mbɔnyunɛ bǎsɔ̀t mpok bɛ́tyɛt nsɛm-ámok nɛ nsɛmɛ́ nchán, kɛ batɨ yɛka ájwí nɛ bɛpɔ̌ nkaysi ndǔ bǎsɔt mɛnyɨŋ bho nɛ bɛtaŋ, nɛ ndǔ bǎchi bo batɨ rakáraka. 26Bě Nkwɔ Fárisi, manɛ́mámɨk! Ya ká mbɨ sǒ mmɛm ámók nɛ mmɛm nchán. Mbák mǎnkʉ nɔ, chɔŋ nsɛm-ámok nɛ nsɛmɛ́ nchán ɛ́ndyɛrɛ pɛ́pɛ̌pɛ́p nkwɔ.

27“Bě batɔŋ ɛbhé Moses, nɛ be bǒnkwɔ Fárisi, bǒ bɛtábhá! Chɔŋ ɛ́mbɛ́p ntá yɛka ɛncha mbɔnyunɛ, bǎchí mbɔ manɛm anɛ bághókó sayri, bawati nɛ mbɨ pɛ́pɛ́p, ɛnyu ɛnɛ mmu ághɔ̀, ankɔŋ, yɛ̌ndu bɛrɛnɛ́ bawú ɛbhɛn mɛ́náŋ bɛ́chɔ́ŋɔ́ nɛ bɛghɛp kɛ bɛchi amɛm. 28Ɛnyu yɔ kɛ̌ bǎchi. Mmu ǎghɔ be ankaysi bɛ bǎchi chak nɛ bho, kɛ batɨ yɛka ájwí amɛm nɛ bapu nɛ bɛbʉ́.”

Chɔŋ mántɛ́msi batɔŋ ɛbhé Moses nɛ bǒnkwɔ Fárisi

(Lk 11.47-51)

29Yesu arɔk ambɨ bɛrɛm bɛ, “Bě batɔŋ ɛbhé Moses, nɛ be bǒnkwɔ Fárisi, bǒ bɛtábhá, chɔŋ ɛ́mbɛ́p ntá yɛka ɛncha! Bachǐmbɨ bhɛka baway nyaka barɛmɛ́ kɛpɨ̌ntɨ nɛ bo abhɛn bachi chak bɛsí Mandɛm. Bǎtè manɛm ayap nɛ́nɛ, mǎngwati nɔkɔ mbɨ arɛ́ bɛkʉ yɔ ándɨ́ amɨ́k. 30Bǎkʉ̀ mɛnyɨŋ ɛbhɛn mǎndɛmɛ nɔkɔ bɛ, ‘Mbɔ bhɛsɛ sɛchi nyaka mpok bachǐmbɨ bhɛsɛ, mbʉ́ sɛ́bhɨ́kɨ́ ka nɛ bhɔ bɛ mángwáy barɛmɛ́ kɛpɨ̌ntɨ Mandɛm Acha.’ 31Nɛrɛm anɛ bárɛ̀m nɔ ǎtɔŋ bɛ bě bǎbhɔŋ bárɛ̀m nɛ manyu yɛka bɛ bǎchi ɛnyumɔt mbɔ bachǐmbɨ bhɛka abhɛn báwáy nyaka barɛmɛ́ kɛpɨ̌ntɨ Mandɛm. 32Dɔ́k yɛ́ ka ambɨ mǎnáŋá bɛtɨk ɛbhɛn bachǐmbɨ bhɛka bábhó. 33Bě nnyɔ́ ɛnɛ! Bě bho bǎbɛbhɛ bǎchá mbɔ̌ŋ bɛfé! Bǎkáysí bɛ́ bǎkway bɛbhɔŋ mbi bɛbʉɛ bɛ Mandɛm akɛ tɛmsi bhe amɛm nɛpǐngo? 34Ghók yɛ́ ka, nchí to be baghatǐ Ɛyɔŋ Mandɛm nɛ yɛ̌ntɨkɨ mmu anɛ áchí ndɨŋɨndak ndu ákòŋo Ɛyɔŋ Mandɛm. Chɔŋ ntó be bátɔ̀ŋ-Ɛyɔŋ Mandɛm nkwɔ́. Chɔŋ mǎngwáy mbɔk ɛyap, mǎngo báchák ndǔ bɛkotakati, nɛ mǎndɛn abhɛ́nɛ́fú nɛ bɛkpa amɛm bɛkɛrɛ́ nɛnɨkɨ́mʉɛt ɛbhɛka, mǎnkoŋo nɔkɔ bɔ́ bɛtɔk nɛ bɛtɔk ndu bɛkɛm bhɔ bɛway. 35Chɔŋ ɛyɔ ɛnkʉ bɛ manoŋ yɛ̌ntɨkɨ mmu anɛ achi chak anɛ bo báwáy, ámbák be anti, bɛ́bho nɛ manoŋ Ábɛl mmu achí nyaka chak bɛsí Mandɛm, bɛghaka ndǔ manoŋ Sakaría mmɔ̌ Barákia, mmu bǎwáy nyaka nɛntɨ ɛkɛrákap Mandɛm nɛ nɛbhʉɛt anɛ báchyɛ̀ akap arɛ́. 36Nchí ghati bhe bɛ, chɔŋ Mandɛm antɛmsi be bho mkpák anɛ ɛchɔŋ mankɛm ɛ̌ti bɛbɛ́ptí mɛnyɨŋ ɛbhɛn bě nɛ bachǐmbɨ bhɛka bǎkʉ́.”

Yesu adi kɛbhɔ ɛ̌ti bo Yerúsalɛm

(Lk 13.34-35)

37Yesu akók arɛm bɛ, “Eé Yerúsalɛm, bǒ Yerusalɛm! Bě bo bǎwày barɛmɛ́ kɛpɨ̌ntɨ Mandɛm, mǎntɛmti nɔkɔ nɛ batay ndu bɛway bo Mandɛm átó bɛ mángátí bhe Ɛyɔŋ ɛyi. Ndǔ bɛyǎ mpok, njáŋ bɛsɔt bhe mfyɛ́ amʉɛt bɛ́ mǎmbak nɛ mɛ mbɔ bɔ̌nkɔk abhɛn nnɔ nkɔk ákútí nɛbhʉɛt amɔt nɛ bɛbhap ɛbhi, kɛ bǎpú ka bɛ nkʉ nɔ! 38Nɛ nɛ́nɛ, chɔŋ Mandɛm andɔ ɛkɛt ɛyɛka, ɛ́ndɔp ɛnyu yɔ. 39Nɛ dɨŋɨ́ ká bɛ, bǎpú pɛrɛ ghɔ́ chɔŋ mɛ wáwák kpatɛ mpok anɛ bǎrɛ̀m bɛ, ‘Sɛ́mbɨ́tí mmu anɛ átwɔ̀ ndǔ nnyɛ́n Mandɛm Acha.’”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index