Search form

Mátio 23:1

Sɔt ká mpok nɛ batɔŋ ɛbhé Mandɛm nɛ bǒnkwɔ Fárisi

(Mk 12.38-39; Lk 11.43, 46, 20.45-46)

1Ɛ́bhɨ́kɨ́ tat, Yesu abho bɛghati bakoŋo bhi nɛ bɛyǎ bo abhɛn bachi ɛbhak ɛ́mɔt nɛ yi bɛ,

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index