Search form

Mátio 23:10

10Nɛ mmu ywɛka ákɛ́ ka batɨ mámbɨ́ŋɨ́ yi bɛ, ‘Ntɔŋ’ mbɔnyunɛ bǎbhɔŋ chi amɔt, Mpɛmɛ Mandɛm afyɛ́ nyaka bariɛp bɛ ǎtò.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index