Search form

Mátio 23:12

12Yɛ̌ agha anɛ áyòŋ mmʉɛt, Mandɛm ǎsɛpti yi amɨk, nɛ yɛ̌ agha anɛ ásɛ̀pti mmʉɛt amɨk, Mandɛm ǎkosi yi amfay.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index