Search form

Mátio 23:13

Bɛtábhá batɔŋ ɛbhé Moses nɛ ɛbhɛn bǒnkwɔ Fárisi

(Mk 12.40; Lk 11.39-42, 44, 52, 20.47)

13Yesu abho yɛ bɛrɛm ntá batɔŋ ɛbhé Moses nɛ bǒnkwɔ Fárisi bɛ, “Bě batɔŋ ɛbhé Moses, nɛ be bǒnkwɔ Fárisi, bo bɛtábhá! Chɔŋ ɛ́mbɛp ntá yɛka ɛncha mbɔnyunɛ bǎchyɛ̀t bo mbǐnywɔp bɛ bákɛ́ rɔ Mandɛm ambak Mfɔ wap. Bě babhɔŋ bǎpú ka Mandɛm ambak Mfɔ ywɛká, nɛ bǎchyɛ̀t mbi ntá abhɛn bákway bɛyaŋ bɛchwe arɛ!

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index