Search form

Mátio 23:14

14[Bě batɔŋ ɛbhé Moses, nɛ be bǒnkwɔ Fárisi, bǒ bɛtábhá! Chɔŋ ɛ́mbɛ́p ntá yɛka ɛncha. Bǎsɔt bɛkɛt mánkwɛ́sɛ́, mǎnkʉ nɔkɔ bɛrɔ́rí nɛnɨkɨ́mʉɛt, bɛrwɔ bho bɛ bǎchi bɛsayri bo Mandɛm. Ɛ̌ti yɔ, chɔŋ ntɛ́msí yɛka ancha anɛ bo bachak.]

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index