Search form

Mátio 23:15

15Bě batɔŋ ɛbhé Moses, nɛ be bǒnkwɔ Fárisi, bǒ bɛtábhá! Chɔŋ ɛ́mbɛ́p ntá yɛka ɛncha. Bǎkway bɛkɔ mǎnkɨŋɨ bɔmanyu mǎndɔk mbaŋ nɛ mbaŋ mɛ́nú bɛyaŋ yɛ̌ chí mmu amɔt bɛ ámbák mǔnkwɔ ywɛka. Kɛ mpok yi ayibhiri arɔbhɛ mbɔ bhe, nkúbhɛ́ bé kɛ̌ bǎkʉ yi ámbɛ́p ancha be babhɔŋ ndɔŋ ɛpay, ambak mmǔ anɛ árɔ̀ŋ ndǔ nɛpǐngo.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index