Search form

Mátio 23:16

16“Bě manɛ́mámɨk abhɛn bǎyà bho mbi, chɔŋ ɛ́mbɛ́p ntá yɛka ɛncha! Bě bǎrɛ̀m bɛ, ‘Mbák mmu ámfyɛ́ bariɛp nɛ Mandɛm bɛkʉ ɛnyɨŋ, anjɨkɨ ndǔ nnyɛ́n ɛkɛrákap Mandɛm bɛtɔŋ bɛ yi abhɔŋ bɛkʉ ɛnyɨŋ ɛyɔ, kɛ yi kɛkʉ yɔ, yɛ̌ ɛsɔŋɔri ɛpu bhak.’ Nɛ bɛ, ‘Mbák mmu ánjɨ́kɨ́ ambɨŋɨ bɛrɨ́tí mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛchi amɛm ɛkɛrákap Mandɛm, abhɔŋ bɛ́bhʉrɛ bariɛp ami.’

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index