Search form

Mátio 23:17

17Bě bɛchɨŋtǐ manɛ́mámɨk! Ɛkɛrákap Mandɛm kɛ̌ ɛ́chá mɛnyɨŋ gol, kɛ mɛnyɨŋ gol kɛ bɛcha ɛkɛrákap ɛnɛ ɛkʉ́ mɛnyɨŋ gol mɛ́mbak nyáŋá?

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index