Search form

Mátio 23:18

18Nɛ bǎrɛ̀m bɛ mbák mmu ámfyɛ́ bariɛp nɛ Mandɛm bɛkʉ ɛnyɨŋ, anjɨkɨ ambɨŋɨ nnyɛ́n ɛ́fɛ́mɛ́ akap Mandɛm bɛtɔŋ bɛ abhɔŋ bɛkʉ ɛnyɨŋ ɛyɔ kɛ yi kɛkʉ yɔ, yɛ̌ ɛsɔŋɔri ɛ́pú bhak. Bǎrɛm nkwɔ́ bɛ Mbák mmu ánjɨ́kɨ́ ndǔ nnyɛ́n mɛnyɨŋ ɛbhɛn bábhʉ́rɛ́ ndǔ ɛ́fɛ́mɛ́ bɛchyɛ akap ntá Mandɛm, abhɔŋ bɛ́bhʉrɛ bariɛp ami.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index