Search form

Mátio 23:19

19Bě manɛ́mámɨk! Bɛsí Mandɛm, ɛ́fɛ́mɛ́ akap Mandɛm kɛ̌ ɛcha mɛnyɨŋ ɛbhɛn bábhʉrɛ arɛ́ ndu bɛchyɛ akap, kɛ mɛnyɨŋ ɛbhɔ kɛ bɛcha ɛ́fɛ́mɛ́ akap Mandɛm? Pú ɛ́fɛ́mɛ́ yɔ kɛ̌ ɛ́kʉ̀ ɛnyɨŋ ɛnɛ bábhʉ́rɛ́ arɛ ɛmbak nyáŋá?

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index