Search form

Mátio 23:2

2“Batɔŋ-ɛbhé Mandɛm nɛ bǒnkwɔ Fárisi kɛ bábhɔ́ŋɔ́ bɛtaŋ bɛghati bho mbɔ̌ŋ mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛ́chí amɛm bɛkáti ɛbhɛn Moses asɨ́ŋɨ́.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index