Search form

Mátio 23:20

20Ndu ɛ́chí nɔ́, mmu anɛ árɛ̀m ndak, anjɨkɨ ambɨŋɨ nnyɛ́n ɛ́fɛ́mɛ́ akap Mandɛm, abhɔŋ bɛrɨŋɨ bɛ, ayɨ́kɨ́ nɔ nkwɔ ndǔ nnyɛ́n yɛ̌ntɨkɨ akap anɛ achi ndǔ ɛ́fɛ́mɛ́ yɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index