Search form

Mátio 23:21

21Nɛ mmu anɛ árɛ̀m ɛnyɨŋ, anjɨkɨ ambɨŋɨ nnyɛ́n ɛkɛrákap Mandɛm, abhɔŋ bɛrɨŋɨ bɛ, ayɨ́kɨ́ nɔ́ nkwɔ chi ndǔ nnyɛ́n Mandɛm mmu achi amɛm ɛkɛrákap,

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index