Search form

Mátio 23:22

22nɛ mmu anɛ árɛ̀m ɛnyɨŋ anjɨkɨ, ambɨŋɨ mfay, abhɔŋ bɛrɨŋɨ bɛ ǎyɨkɨ nɔ chi ɛnɔkɔ́ kɛfɔ Mandɛm nɛ Mandɛm mmu áchɔ̀kɔ arɛ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index