Search form

Mátio 23:23

23Yesu arɔk ambɨ bɛrɛm bɛ, “Bě batɔŋ ɛbhé Moses, nɛ bě bǒnkwɔ Fárisi, bǒ bɛtábhá, chɔŋ ɛ́mbɛ́p ntá yɛka ɛncha! Bǎsɔt ndu bɛ́rɨ amɔt ndǔ baru byo mǎnchyɛ ntá Mandɛm, mǎnkʉ ɛnyumɔt nɛ mbwɔ́t achak, kɛ bǎpú fyɛ́ ntí bɛbhak chak nɛ bo mankɛm, bǎpú fyɛ́ ntí bɛghɔ bho ntínso, nɛ bǎpú fyɛ́ ntí bɛbhak tɛtɛp nɛ bo mankɛm. Ɛ́rɨ bɛkʉ mɛnyɨŋ ɛbhɛn ɛcha bɛkɔrɛ mɛnyɨŋ baru byo, mǎnchyɛ ndu amɔt ntá Mandɛm. Ɛ́rɨ nyaka bɛ mǎnkóŋó ɛbhé ɛnɛ bɛkɔrɛ mɛnyɨŋ ndǔ baru byo mǎnchyɛ ndu amɔt ntá Mandɛm, kɛ bǎbhɨkɨ bhɔŋ nyaka bɛghɔkɔntɨk bɛbhé bɛ́chák.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index