Search form

Mátio 23:24

24Bě manɛ́mámɨk abhɛn bǎyà bho mbi, bǎsɔt mpok bɛ́fɛ́rɛ yɛ̌ntɨkɨ mɔ́nya anɛ áchí amɛm ɛnyɨŋ ɛnɛ mǎnyú, kɛ mpɔŋɔ baso mǎmɛnɛmɛ́n ham.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index