Search form

Mátio 23:25

25“Bě batɔŋ ɛbhé Moses, nɛ be bǒnkwɔ Fárisi, bǒ bɛtábhá, chɔŋ ɛ́mbɛp ntá yɛka ɛncha! Chɔŋ ɛ́mbɛp ntá yɛka ɛncha mbɔnyunɛ bǎsɔ̀t mpok bɛ́tyɛt nsɛm-ámok nɛ nsɛmɛ́ nchán, kɛ batɨ yɛka ájwí nɛ bɛpɔ̌ nkaysi ndǔ bǎsɔt mɛnyɨŋ bho nɛ bɛtaŋ, nɛ ndǔ bǎchi bo batɨ rakáraka.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index