Search form

Mátio 23:26

26Bě Nkwɔ Fárisi, manɛ́mámɨk! Ya ká mbɨ sǒ mmɛm ámók nɛ mmɛm nchán. Mbák mǎnkʉ nɔ, chɔŋ nsɛm-ámok nɛ nsɛmɛ́ nchán ɛ́ndyɛrɛ pɛ́pɛ̌pɛ́p nkwɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index