Search form

Mátio 23:27

27“Bě batɔŋ ɛbhé Moses, nɛ be bǒnkwɔ Fárisi, bǒ bɛtábhá! Chɔŋ ɛ́mbɛ́p ntá yɛka ɛncha mbɔnyunɛ, bǎchí mbɔ manɛm anɛ bághókó sayri, bawati nɛ mbɨ pɛ́pɛ́p, ɛnyu ɛnɛ mmu ághɔ̀, ankɔŋ, yɛ̌ndu bɛrɛnɛ́ bawú ɛbhɛn mɛ́náŋ bɛ́chɔ́ŋɔ́ nɛ bɛghɛp kɛ bɛchi amɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index