Search form

Mátio 23:28

28Ɛnyu yɔ kɛ̌ bǎchi. Mmu ǎghɔ be ankaysi bɛ bǎchi chak nɛ bho, kɛ batɨ yɛka ájwí amɛm nɛ bapu nɛ bɛbʉ́.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index