Search form

Mátio 23:29

Chɔŋ mántɛ́msi batɔŋ ɛbhé Moses nɛ bǒnkwɔ Fárisi

(Lk 11.47-51)

29Yesu arɔk ambɨ bɛrɛm bɛ, “Bě batɔŋ ɛbhé Moses, nɛ be bǒnkwɔ Fárisi, bǒ bɛtábhá, chɔŋ ɛ́mbɛ́p ntá yɛka ɛncha! Bachǐmbɨ bhɛka baway nyaka barɛmɛ́ kɛpɨ̌ntɨ nɛ bo abhɛn bachi chak bɛsí Mandɛm. Bǎtè manɛm ayap nɛ́nɛ, mǎngwati nɔkɔ mbɨ arɛ́ bɛkʉ yɔ ándɨ́ amɨ́k.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index