Search form

Mátio 23:3

3Bǎbhɔŋ yɛ bɛkoŋo chi mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɔ bárɛ̀m, bǎkɛ́ kʉ mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɔ́ bákʉ̀. Nchí rɛm nɔ mbɔnyunɛ bɔ́ babhɔŋ bápú kʉ mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɔ́ bághàti bho wáwák.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index