Search form

Mátio 23:30

30Bǎkʉ̀ mɛnyɨŋ ɛbhɛn mǎndɛmɛ nɔkɔ bɛ, ‘Mbɔ bhɛsɛ sɛchi nyaka mpok bachǐmbɨ bhɛsɛ, mbʉ́ sɛ́bhɨ́kɨ́ ka nɛ bhɔ bɛ mángwáy barɛmɛ́ kɛpɨ̌ntɨ Mandɛm Acha.’

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index