Search form

Mátio 23:31

31Nɛrɛm anɛ bárɛ̀m nɔ ǎtɔŋ bɛ bě bǎbhɔŋ bárɛ̀m nɛ manyu yɛka bɛ bǎchi ɛnyumɔt mbɔ bachǐmbɨ bhɛka abhɛn báwáy nyaka barɛmɛ́ kɛpɨ̌ntɨ Mandɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index