Search form

Mátio 23:32

32Dɔ́k yɛ́ ka ambɨ mǎnáŋá bɛtɨk ɛbhɛn bachǐmbɨ bhɛka bábhó.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index