Search form

Mátio 23:33

33Bě nnyɔ́ ɛnɛ! Bě bho bǎbɛbhɛ bǎchá mbɔ̌ŋ bɛfé! Bǎkáysí bɛ́ bǎkway bɛbhɔŋ mbi bɛbʉɛ bɛ Mandɛm akɛ tɛmsi bhe amɛm nɛpǐngo?

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index