Search form

Mátio 23:34

34Ghók yɛ́ ka, nchí to be baghatǐ Ɛyɔŋ Mandɛm nɛ yɛ̌ntɨkɨ mmu anɛ áchí ndɨŋɨndak ndu ákòŋo Ɛyɔŋ Mandɛm. Chɔŋ ntó be bátɔ̀ŋ-Ɛyɔŋ Mandɛm nkwɔ́. Chɔŋ mǎngwáy mbɔk ɛyap, mǎngo báchák ndǔ bɛkotakati, nɛ mǎndɛn abhɛ́nɛ́fú nɛ bɛkpa amɛm bɛkɛrɛ́ nɛnɨkɨ́mʉɛt ɛbhɛka, mǎnkoŋo nɔkɔ bɔ́ bɛtɔk nɛ bɛtɔk ndu bɛkɛm bhɔ bɛway.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index