Search form

Mátio 23:35

35Chɔŋ ɛyɔ ɛnkʉ bɛ manoŋ yɛ̌ntɨkɨ mmu anɛ achi chak anɛ bo báwáy, ámbák be anti, bɛ́bho nɛ manoŋ Ábɛl mmu achí nyaka chak bɛsí Mandɛm, bɛghaka ndǔ manoŋ Sakaría mmɔ̌ Barákia, mmu bǎwáy nyaka nɛntɨ ɛkɛrákap Mandɛm nɛ nɛbhʉɛt anɛ báchyɛ̀ akap arɛ́.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index