Search form

Mátio 23:36

36Nchí ghati bhe bɛ, chɔŋ Mandɛm antɛmsi be bho mkpák anɛ ɛchɔŋ mankɛm ɛ̌ti bɛbɛ́ptí mɛnyɨŋ ɛbhɛn bě nɛ bachǐmbɨ bhɛka bǎkʉ́.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index