Search form

Mátio 23:38

38Nɛ nɛ́nɛ, chɔŋ Mandɛm andɔ ɛkɛt ɛyɛka, ɛ́ndɔp ɛnyu yɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index