Search form

Mátio 23:39

39Nɛ dɨŋɨ́ ká bɛ, bǎpú pɛrɛ ghɔ́ chɔŋ mɛ wáwák kpatɛ mpok anɛ bǎrɛ̀m bɛ, ‘Sɛ́mbɨ́tí mmu anɛ átwɔ̀ ndǔ nnyɛ́n Mandɛm Acha.’”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index