Search form

Mátio 23:4

4Bábày bho mɛnwɔ́ptí batu anti bɛ mámpɔ́kɔ́, ndǔ bɛyǎ bɛbhé ɛbhɛn bɔ báfyɛ̀, kɛ bɔ́ babhɔŋ bápú kwak bo mámbʉ́rɛ́ bɛbhé bhɔ yɛ̌ mandú.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index