Search form

Mátio 23:5

5Bákʉ̀ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛyap chi ndu bɛtɔŋ mmʉɛt. Ɛnyɨŋ ɛ́mɔt ɛchi bɛ, yɛ̌ntɨkɨ mmu wap ǎsɔt Ɛyɔŋ Mandɛm ansɨ́ŋ amfyɛ amɛm bɔ̌mɛnyɨŋ mbɔ nchóŋ ambat nɛfó purɛ́ɛ́, angwɔ́t ɛ́chák ndǔ ɛrɛbháwɔ, kɛ́mbyáká bɛjɛnjɛ̌mɛ́ ndɛn ɛyap nkwɔ bɛ́sàpti mɛ́ncha ɛnyu bɛ́bhɔ́ŋɔ́ bɛbhak.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index