Search form

Mátio 23:7

7Bákɔŋ nkwɔ bɛ bo mánkaka nɔ́kɔ́ bhɔ nɛfísiɛ nɛ kɛnókó. Nɛ bákɔŋ bɛ bo mambɨŋɨ nɔkɔ bhɔ bɛ, ‘Ntɔŋ’.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index