Search form

Mátio 23:8

8Yɛ̌ mmu ywɛka ákɛ́ ka mámbɨ́ŋɨ́ yi bɛ, ‘Ntɔŋ! Bǎbhɔŋ chi ntɔŋ amɔt, nɛ be mankɛm bǎchi chi batɨ bǒnkwɔ.’

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index