Search form

Mátio 23:9

9Nɛ bǎkɛ́ bhɨŋɨ ntɨ mǔnkwɔ bɛ, ‘Ɛta mbɔnyunɛ bǎbhɔŋ chí chi amɔt, yí mmú áchí amfay.’

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index