Search form

Mátio 24:1

Yesu arɛm bɛ́ chɔŋ mánchɔŋti ɛkɛrákap

(Mk 13.1-2)

1Mpok Yesu árɔ́ ɛkɛrákap Mandɛm árɔ̀ŋ, baghɔkɔ́ bhi bábhɨ́ŋɨ yi, mándɛmɛ nɔkɔ bɛ yi ángɔ́ ndǔ ɛkɛt ɛyɔ ɛrɨ ɛcha!

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index