Search form

Mátio 24:11

11Mpok yɔ, bɛyǎ bo báfù, mándɛmɛ nɔkɔ bɛ báchí baghatǐ Ɛyɔŋ Mandɛm, ɛnɛ́ bárùɔ bho rwɔ́ bɛ mankoŋo bhɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index