Search form

Mátio 24:12

12Chɔŋ bɛbɛ́ptí mɛnyɨŋ ɛbhɛn bo bákʉ̀ mɛ́nja kpát bo kɛpɛrɛ kɔŋ batɨ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index