Search form

Mátio 24:14

14Nɛ bo bábhɔŋ bɛghati Mbok Ndɨ́ndɨ́ nɛ ɛ̌ti Kɛfɔ Mandɛm ndǔ bɛtɔkɔ́ mmɨk mɛnkɛm, bɛ́ amɛm yɛ̌ntɨkɨ ɛtɔk bo mámbɔ́ŋ mbi bɛghok yɔ, kɛ Mandɛm ankʉ ngwɛnti mmɨk antwɔ́.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index