Search form

Mátio 24:15

Ɛrɛm ɛsɔŋɔri ɛnɛ ɛbhɔŋɔ bɛ́twɔ Yerúsalɛm

(Mk 13.14-23; Lk 21.20-24)

15“Chɔŋ mǎngɔ ‘Ɛrɛm ɛnyɨŋ ɛnɛ Mandɛm ápábhɛ́’ téé amɛm Ɛkɛrɛ́ Mandɛm ndu ɛ́nyɔ̀p yɔ mbɔ ɛnyǔ Daniɛl ndɛmɛkɛpɨ̌ntɨ Mandɛm árɛ́mɛ́ tɛsáy bɛ chɔŋ ɛ́mfakari.” [Yɛ̌ntɨkɨ mmu anɛ ápay ɛkáti ɛnɛ́ ámfyɛ anti, anjwimɛm.]

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index