Search form

Mátio 24:19

19Nɛ chɔŋ ɛ́mbɛ́p ɛncha ntá baghɔrɛ́ abhɛn báchi nɛ mɛniɛ nɛ abhɛn báchí nɛ bɔ amɔ mpok yɔ!

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index