Search form

Mátio 24:2

2Kɛ akɛmɛ bhɔ bɛ, “Pú bǎghɔ̌ mɛnyɨŋ mɛnkɛm ɛbhɛn básɔ́rɛ́ báté bɛkɛt ɛbhɛn bɛchi ndǔ ɛkɛrákap kɛ ɛ́bhak ɛnyunɛ? Nchí ghati bhe bɛ, mpok ǎtwɔ̀ anɛ ɛkɛt ɛnɛ ɛ́rɔ̀ŋ amɨk ɛnkɛm, yɛ̌nyɨŋ kɛrɔp téé.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index