Search form

Mátio 24:20

20Nɨk nɔ́kɔ́ ka mmʉɛt bɛ mpok bɛbʉɛ ákɛ́ kwɛn yɛ̌ chi mpok mbaŋ ǎkwɛn chaɛɛ, nɛ yɛ̌ chi ndǔ nywɔbhɛ́ nɛywěmʉɛt.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index