Search form

Mátio 24:26

26Ndǔ ɛchi nɔ, mbák yɛ̌ mmu angati bhe bɛ, ‘Yɨŋɨ́ ka Kristo awu amɛm baso’, bǎkɛ́ noko mǎmfá bɛrɔŋ arɛ. Yɛ̌ mmu andɛm chi bɛ, ‘Yɨŋɨ́ ká Kristo fá amɛm mɔ́kɛt’ bǎkɛ́ noko ɛnyɨŋ ɛnɛ yi árɛ̀m.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index