Search form

Mátio 24:27

27Bǎkɛ́ rɔ mmu ándwɔ́ bhe mbɔnyunɛ, mbɔ ɛnyǔ miámiaŋ ákɔ̀t, angɔɔ, bɛfu ɛbhɔ́kɔ́ nɛbu ɛ́mɔt bɛghaka ɛchak, nɔ́ kɛ̌ ɛ́bhɔ́ŋɔ́ bɛbhak mpok Mɛ Mmu mfú ntá Mandɛm nchí twɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index