Search form

Mátio 24:29

Mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛ́bhɔ́ŋɔ́ bɛ́fákari kɛ Yesu antúɔ́

(Mk 13.24-27; Lk 21.25-28)

29“Mbák manywɔp anɛ bɛyǎ ɛsɔŋɔri yɔ ámay, mmok ánɛm tɛ́mté, ntaŋ kɛpɛrɛ ghɔɔ, mambe ámfu amfay ánkwɛnti, nɛ bɛtaŋ mfáy mɛnyɨkɨsi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index