Search form

Mátio 24:3

Chɔŋ mánchyɛ nɔkɔ bhe bɛyǎ ɛsɔŋɔri

(Mk 13.3-13; Lk 21.7-19)

3Ɛnɛ́ Yesu achi chɔ́kɔ́ ambɨ Njiɛ Mɛnɔk Ólif. Bakoŋo bhi bárɔ́k ntá yi. Yɛ̌ mmu achak kɛbhak nɛ bhɔ. Bárɛ́m bɛ, “Ɛta, ghati bhɛsɛ, chɔŋ ɛ́mfakari nɔ ntɨkɨ mpok, nɛ ntɨkɨ ɛrɨŋ ɛ́bhɔ́ŋɔ́ bɛkʉ bo mándɨŋɨ bɛ mpok anɛ ɔ́twɔ̀ arɔp kɛ́kwɔ́t, nɛ bɛ́ mandú mpok mmɨk ǎmay?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index